Έναρξη Προγραμμάτων Σχολικών δραστηριοτήτων – Σχεδιασμός και διαδικασία υποβολής για το σχολικό έτος 2017-2018

Σε ειδική παιδαγωγική συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων  για τη διαδικασία ανάπτυξης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) στο σχολείο, παρακαλούμε τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, να ενημερώσουν το σύλλογο διδασκόντων για τις εγκυκλίους σχετικές με την υλοποίηση Σχολικών Δραστηριοτήτων Γ2/4867/28-8-92 και 188142/ΓΔ4/2-11-2017.

Για τη σχολική χρονιά 2017-18

  1. Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος. Εξαιρούνται οι μαθητές των ΕΠΑΛ που λαμβάνουν μέρος σε σχολικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στην Α’ ΕΠΑΛ και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής
  1. Για κάθε πρόγραμμα διατίθεται εβδομαδιαίως ένα δίωρο το οποίο δε  δικαιολογείται ως συμπλήρωση ωραρίου. Το δίωρο προγραμμάτων σχολικών Δραστηριοτήτων ορίζεται συγκεκριμένα και αναγράφεται στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου που εγκρίνει το πρόγραμμα.
  1. Κάθε εκπαιδευτικός  μπορεί να υλοποιεί έως τρία (3) προγράμματα εκ των οποίων το ένα ως Συντονιστής/στρια. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, έως τρεις (3), συμπεριλαμβανομένου του Συντονιστή/στριας  του προγράμματος. Ο/Η Συντονιστής/στρια του κάθε προγράμματος ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων.
  1. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αναλάβουν την υλοποίηση προγράμματος συγκροτούν μαθητική ομάδα, αφού πρώτα εξασφαλίσουν τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα.
  1. Η μαθητική ομάδα μπορεί να αποτελείται από το σύνολο των μαθητών ενός σχολικού τμήματος ή διαφορετικών τμημάτων ή τάξεων ή  και σε συνεργασία με μαθητές άλλου σχολείου  ( μέχρι 35 μαθητές/τριες).

Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα.

 Η διάρκεια των προγραμμάτων Σχολικών  Δραστηριοτήτων  είναι 5 μήνες.

Οι μετακινήσεις μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εσωτερικό εγκρίνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί μετακίνησης μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών.

Για οποιαδήποτε συνεργασία με φορείς ή φυσικά πρόσωπα μέσα στον χώρο των σχολικών μονάδων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να υπάρχει:

-έγκριση του φορέα από τις αρμόδιες Δ/νσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (οι εγκρίσεις ισχύουν για ένα σχολικό έτος),

-η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

Τα σχέδια προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2017 στον αντίστοιχο υπεύθυνο/η  Γρ.  Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης  Σερρών.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα για συμμετοχή σε πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων

Comments are closed.