Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) για το σχολικό έτος 2019-20

Το με αρ. πρωτ.: Φ13/17836/Δ7/ 7-2-2020,  έγγραφο του ΥΠΑΙΘ που αφορά  τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) για το σχολικό έτος 2019-20.

Στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) της επικράτειας (συν. Α) δύνανται να υποβάλουν αίτημα επίσκεψης (συν. Δ) για παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

α) Οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν εγκεκριμένα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ)

β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν την εποπτεία και την ευθύνη υλοποίησης  Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο.

γ) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)

Οι σχολικές μονάδες για κάθε πρόγραμμα που εκπονούν έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση επίσκεψης σε δύο (2) ΚΠΕ, μία (1) επίσκεψη σε ΚΠΕ εντός εμβέλειας όπου ανήκει το σχολείο και μία (1) σε ΚΠΕ εκτός εμβέλειας.

Οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων που υλοποιούν προγράμματα ΠΕ,ΑΥ,ΠΘ μπορούν να καταθέσουν έως και τις 21/02/2020 στην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Ε Σερρών αίτηση παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος σε ΚΠΕ.

Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί που εκπονούν Ερευνητικές Εργασίες καταθέτουν αίτηση στο ΚΠΕ που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν.

Αίτηση Σχολικής Ομάδας για συμμετοχή σε ΚΠΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΠΕ 2020

Comments are closed.