Έναρξη προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων), για το σχολικό έτος 2018-2019

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  και Πολιτιστικών Θεμάτων )  

– ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Για το σχολικό έτος  2018-2019

(  Σχετ. με  αρ. πρωτ. 212004/Δ7 /07-12-2018  έγγραφο του  ΥΠ.Π.Ε.Θ )

 

Σε ειδική παιδαγωγική συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων  για τη διαδικασία ανάπτυξης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και  Πολιτιστικών Θεμάτων) στο σχολείο, παρακαλούμε τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων  να ενημερώσουν το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου τους, για τις εγκυκλίους σχετικές με την υλοποίηση  Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων Γ2/4867/28-8-92 και 212004/Δ7/07-12-2018.

Για τη σχολική χρονιά 2018-19  ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος, με εξαίρεση,   δύνανται να υλοποιούνται  και   εντός του ωρολογίου προγράμματος:

α) στους/τις μαθητές/τριες  της Α΄ Τάξης των ΕΠΑΛ  που λαμβάνουν μέρος σε σχολικές δραστηριότητες,  στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων και   β)  στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής

  1. Κάθε εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιεί έως και τρία (3) Προγράμματα, σε ένα εκ των οποίων δύναται να ορίζεται ως Συντονιστής/στρια.

Σε κάθε Πρόγραμμα συμμετέχουν έως τρεις (3) εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένου/ης και  του/της Συντονιστή/στριας.

Για κάθε πρόγραμμα διατίθεται εβδομαδιαίως ένα δίωρο το οποίο δεν προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς η συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου.

Το δίωρο προγραμμάτων σχολικών Δραστηριοτήτων ορίζεται συγκεκριμένα και αναγράφεται στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου που εγκρίνει το πρόγραμμα.

  1. Η διάρκεια των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων είναι 5 μήνες .
  2. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αναλάβουν την υλοποίηση προγράμματος συγκροτούν μαθητική ομάδα,  αφού πρώτα εξασφαλίσουν τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων ,για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα.

Η μαθητική ομάδα μπορεί να αποτελείται  από το σύνολο των μαθητών  ενός σχολικού τμήματος ή διαφορετικών τμημάτων ή τάξεων ή  και σε συνεργασία με μαθητές άλλου σχολείου  ( μέχρι 35 μαθητές/τριες).

Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα.

Οι μετακινήσεις μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εσωτερικό εγκρίνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί μετακίνησης μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών.

  1. Για οποιαδήποτε συνεργασία με φορείς ή φυσικά πρόσωπα μέσα στο χώρο των σχολικών μονάδων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να υπάρχει:

-έγκριση του φορέα από τις αρμόδιες Δ/νσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (οι εγκρίσεις ισχύουν για ένα σχολικό έτος)

-η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

Επίσης στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων  υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε θεματικά δίκτυα   Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ. (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, διεθνή), τα οποία είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Τα σχέδια προγραμμάτων  μαζί με το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων  του σχολείου, θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι  τις  21 Δεκεμβρίου 2018 , στην Υπεύθυνη   Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης  Σερρών.

Η  έγκριση των υποβληθέντων  προγραμμάτων θα  πραγματοποιηθεί μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2019, από την επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε Σερρών.

2018 19 Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα για συμμετοχή σε πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων 2018 19

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Comments are closed.